IQM destination Lika

IQM Destination Lika projekt je Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Lika kojeg provode Nacionalni park Plitvička jezera, tvrtka Feel IQM te Klaster Lika Destination.

Projekt IQM Destination ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji kako bi gostima pružili najbolju uslugu. IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti.

Ideja projekta proizašla je potrebom kvalitetnog upravljanja destinacijom s definiranim standardima i kriterijima kvalitete. Povezivanjem subjekata u destinaciji želi se potaknuti umreženost ponude i informacija u destinaciji, razvoj i certificiranje lokalnih proizvoda te edukacija stanovništva. Projekt povezuje subjekte u destinaciji Lika iz raznih grana turizma (proizvođače, udruge,  turističke agencije, turističke zajednice, ugostiteljske objekte, hotele, male iznajmljivače, atrakcije i dr.) koji da bi bili u skladu s kvalitetnim razvojem destinacije moraju ispuniti standarde određene za svaku pojedinu grupu subjekata. Standardi su prilagođeni autentičnosti destinacije, inspirirani su prirodom, očuvanjem okoliša, lokalnim proizvodima, izvornošću, pričanjem priča o lokalitetima koje gosti posjećuju ali zahtijevaju i određene kriterije koje moderan gost traži. Jednostavnije rečeno standardi zahtijevaju kvalitetne turističke kriterije s naglaskom na tradiciju, uporabu lokalnih namirnica, bilja,  materijala, priča, mirisa i sl. kako bi gost destinaciju mogao doživjeti u potpunosti i okusom i mirisom i doživljajem. Zapravo žele se umrežiti svi subjekti u destinaciji kako bi se međusobno preporučali, nadopunjavali svoje ponude, zadržavali goste što duže u destinaciji te im omogućili potpunu ponudu sa sigurnošću da je kvaliteta u svakom objektu u kojem gost boravi iznimne kvalitete.

Na početku se radi početno stanje destinacije nakon čega se kontinuirano mjeri napredak svakog objekta posebno što u konačnici daje rezultat za čitavu destinaciju. Mjerenjem kvalitete u svim segmentima i poticanje destinacijskih proizvoda koji povećavaju zadovoljstvo gosta, svi sudionici projekta u destinaciji preuzimaju ulogu lidera.

IQM Destination projekt osmislile su gospođe Đurđica Šimičić i Anamarija Cicarelli, sustav kvalitativnog upravljanja destinacijom prilagođen potrebama gosta i potrebama stanovnika, trendovima u turizmu, odgovornom i održivom upravljanju destinacijom. Implementacijom sustava kvalitete IQM Destination projekta pokreće se rješavanje ujednačenosti kvalitete usluge i ponude u destinaciji. Projekt se trenutno osim u destinaciji Lika implementira i na Lošinju, u Vodicama te gradu Hvaru.