Etički kodeks klastera Lika Destination

Objavljeno: 04. 07. 2023 - 3:00

Na temelju čl. 32. Statuta Klastera Lika Destination, Skupština Klastera Lika Destination na 19. sjednici održanoj 4. srpnja 2023. donosi:

 

ETIČKI KODEKS KLASTERA LIKA DESTINATION

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Područje primjene i sadržaj

Članak 1.

 

Etički kodeks Klastera Lika Destination (u nastavku KLD) sadrži skup pravila i normi, moralnih i etičkih načela kojim pravilima se uređuju visoko profesionalni standardi i norme pravilnog i dobrog ponašanja prilikom javnog djelovanja zaposlenika KLD i dionika a utemeljena su na važećim zakonima i drugim propisima.

Načela etičkog kodeksa primjenjuju se na odgovarajući način u međusobnim odnosima svih zaposlenika KLD kao i u odnosu sa vanjskim korisnicima usluga i sa svrhom u osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika.

Etičkim kodeksom sve korisnike usluga upoznaje se s načelima ponašanja s kojima imaju pravo biti upoznati i očekivati od zaposlenika i dionika KLD.

 

 

Svrha Etičkog kodeksa

Članak 2.

 

Svrha etičkog kodeksa za KLD je uspostaviti visoke profesionalne standarde i promicati moralno i etičko ponašanje svih zaposlenika i dionika KLD. Kroz etički kodeks, KLD ima sljedeće ciljeve:

 1. Promicanje integriteta: Etički kodeks ima za cilj promicati integritet među zaposlenicima i dionicima KLD. To uključuje poštenje, iskrenost, odgovornost i transparentnost u svim aspektima rada klastera.
 2. Osiguranje visokih profesionalnih standarda: Kodeks postavlja visoke profesionalne standarde za zaposlenike KLD. To uključuje pravilno obavljanje dužnosti, stručnost, kontinuirano usavršavanje i poštivanje relevantnih propisa i pravila struke.
 3. Zaštita interesa korisnika usluga: Etički kodeks osigurava zaštitu interesa korisnika usluga KLD. To podrazumijeva pružanje kvalitetnih usluga, poštovanje prava korisnika, povjerljivost informacija i odgovorno postupanje u svim poslovnim interakcijama.
 4. Sprječavanje sukoba interesa: Kodeks ima za cilj identificirati i spriječiti sukobe interesa među članovima KLD. To uključuje izbjegavanje situacija u kojima privatni interesi članova KDL mogu utjecati na objektivnost, zakonitost i nepristranost njihovog rada.
 5. Promicanje održivog turizma: Etički kodeks podupire održivi turizam u području destinacije Like. To uključuje promicanje zaštite okoliša, očuvanje kulturne baštine, poštivanje lokalne zajednice i poticanje odgovornog poslovanja među članicama klastera.

 

Definicije

Članak 3.

 

Za potrebe Etičkog kodeksa pojedine izraze treba tumačiti na sljedeći način:

 • zaposlenici su zaposlenici KLD, uključujući sve zaposlene stručnjake, suradnike i ostale angažirane radnike.
 • dionici su relevantne strane koje surađuju s KLD radi ostvarenja zajedničkih ciljeva i doprinosa razvoju turizma u destinaciji Lici.
 • članovi KLD označuje sve suradnike, zaposlenike i ostale dionike koji aktivno sudjeluju u radu KLD.
 • kodeks je Etički kodeks KLD.
 • etička načela su moralna i etička načela koja se odnose na poštenje, integritet, transparentnost, odgovornost, jednakost, poštovanje prava i interesa svih dionika te održivost.

Izrazi navedeni u ovom etičkom kodeksu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na sve osobe: muškog i ženskog spola.

 

 

II.TEMELJNA NAČELA I PRAVILA

 

a)Načela moralno opravdanog ponašanja

 

Načelo međusobnog poštovanja i dostojanstva

Članak 4.

 

Svi članovi KLD obvezuju se na poštovanje svih drugih članova KLD, bez obzira na njihovu poziciju, ulogu ili mišljenje. Poštovanje se očekuje u svim interakcijama i komunikaciji, te se ne tolerira bilo kakvo ponižavanje, vrijeđanje ili omalovažavanje.

 

Načelo integriteta

Članak 5.

 

Svi članovi KLD trebaju djelovati s visokim stupnjem integriteta. To uključuje iskrenost, ispravnost, transparentnost i dosljednost u svim poslovnim i profesionalnim aktivnostima. Očekuje se da se dionici pridržavaju visokih moralnih standarda te da izbjegavaju sukobe interesa.

 

Načelo jednakosti i pravednosti

Članak 6.

 

KLD temelji svoje djelovanje na načelu jednakosti i pravednosti, te se obvezuje na promicanje poštovanja svih pojedinaca bez obzira na njihovu rasu, spol, nacionalnost, vjeroispovijest, seksualnu orijentaciju, dob ili bilo koji drugi osobni karakteristiku.

Svaki član KLD treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.

KLD promiče inkluzivno radno okruženje u kojem se cijeni raznolikost i mišljenja svih članova KLD. Svaki član KLD ima pravo izraziti svoje ideje, stavove i prijedloge, bez straha od osude ili diskriminacije.

KLD potiče suradnju, timski rad i dijeljenje resursa na način koji promiče jednakost i pravednost među članovima KLD. Nijedan član KLD ne smije biti privilegiran ili zakinut na temelju nepoštenih ili pristranih postupaka.

 

 

Načelo odgovornosti

Članak 7.

 

Svi članovi KLD snose odgovornost za svoje postupke i odluke, te se trebaju pridržavati važećih zakona, propisa i normi.

KLD promiče odgovorno upravljanje turističkim resursima i održivi razvoj destinacije Like.

 

Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka

Članak 8.

 

Od svih članova KLD očekuje se poštovanje svih pravnih propisa i pravnih postupaka koji se tiču njihovih obveza kao članova KLD.

 

b)Neprihvatljiva ponašanja

 

Diskriminacija

Članak 9.

 

Nedopustiv je svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnom stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju, zdravstvenom stanju te ostalim karakteristikama.

 

Zlostavljanje

Članak 10.

 

Svaki oblik fizičkog, verbalnog, emocionalnog ili psihološkog nasilja, kojim se povređuje ili ugrožava nečije tjelesno ili mentalno blagostanje smatra se neprihvatljivim.

 

Uznemiravanje

Članak 11.

 

 

Svaki oblik uznemiravanja, bilo verbalnog, neverbalnog ili fizičkog, koji povređuje osobno dostojanstvo druge osobe, ometa izvršavanje radnih zadataka ili narušava kvalitetu njenog života, smatra se neprihvatljivim. To može uključivati stvaranje neugodnih i neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti, zastrašivanje, vrijeđanje ili ponižavanje.

Neprihvatljivo je spolno uznemiravanje. Spolno uznemiravanje predstavlja specifičan oblik uznemiravanja koji se odlikuje nedostatkom pristanka ili odbijanjem druge strane. To uključuje ponovljeno neželjeno upućivanje verbalnih ili fizičkih prijedloga seksualne prirode, fizičko napastovanje, ponovljeno neželjeno iznošenje šala i komentara koji imaju seksualnu konotaciju, ruganje ili ismijavanje povezano sa spolom, izlaganje seksualno uvredljivog materijala te zahtijevanje spolnih usluga u zamjenu za neko djelovanje ili povlačenje s pozicije autoriteta.

 

Neetično poslovanje

Članak 12.

 

KLD ne tolerira bilo kakvo neetično ponašanje, uključujući korupciju, pronevjeru, prijevaru, nepoštenje, sukob interesa ili bilo koju drugu radnju koja šteti ugledu i integritetu klastera. Svi članovi KLD moraju se pridržavati visokih moralnih i profesionalnih standarda.

 

III.ODNOSI S DIONICIMA

 

Partnerstvo

Članak 13.

 

KLD aktivno promiče suradnju, partnerstvo i dijalog s dionicima s ciljem postizanja zajedničkih ciljeva.

Razumijevanje i podrška svih članova KLD, ključni su za uspješno ostvarenje misije KLD.

Dionici također imaju važnu ulogu u održavanju povjerenja i poštivanju dogovorenih standarda poslovanja. Od dionika se očekuje da se pridržavaju etičkih načela, postupaju pošteno, transparentno i odgovorno te da njihovi postupci doprinose razvoju turizma u destinaciji Lici. Održavanje povjerenja u partnerskim odnosima ključno je za uspostavljanje dugoročnih i održivih poslovnih veza te za postizanje zajedničkog uspjeha.

 

 

Društvena odgovornost

Članak 14.

 

KLD aktivno potiče sve članove KDL na aktivno sudjelovanje u društvenim inicijativama i projektima koji doprinose lokalnoj zajednici i društvenoj dobrobiti.

Kroz promoviranje društvene odgovornosti, KLD nastoji osigurati da svi članovi KLD budu svjesni svoje uloge u održivom razvoju destinacije Like. To uključuje prepoznavanje i prihvaćanje odgovornosti za društvene, ekološke i ekonomske aspekte svojih aktivnosti.

Društvena odgovornost također uključuje suradnju s lokalnim dionicima kako bi se identificirale i adresirale ključne društvene potrebe i izazovi. Kroz transparentnost i transparentno izvještavanje, KLD želi osigurati odgovornu uporabu resursa, transparentnost u poslovanju i sudjelovanje u stvaranju održivog i prosperitetnog okruženja za sve.

 

IV.IMPLEMENTACIJA I NADZOR

 

Osiguranje usklađenosti

Članak 15.

 

KLD će osigurati usklađenost s etičkim načelima ovog Kodeksa putem internih smjernica, obuka i pravilnog upravljanja. To uključuje uspostavljanje jasnih smjernica i procedura koje će biti dostupne svim članovima KLD.

Svi članovi KLD-a, bez obzira na svoj status ili ulogu, dužni su upoznati se s ovim Kodeksom i poštivati njegove odredbe. To podrazumijeva proučavanje Kodeksa, razumijevanje njegovih principa i primjenu tih načela u svakodnevnom radu. Svaki član KLD ima odgovornost za usklađivanje svog ponašanja s etičkim standardima propisanim ovim Kodeksom.

 

Nadzor i izvještavanje

Članak 16.

 

 

KLD će provoditi sustavan nadzor nad primjenom ovog Kodeksa kako bi osigurao da se etička načela dosljedno primjenjuju u svim aktivnostima. To će uključivati praćenje i vrednovanje pridržavanja Kodeksa od strane dionika KLD-a te identifikaciju potencijalnih izazova i poboljšanja u području etičkog poslovanja.

Svi članovi KLD imaju pravo izvještavati o eventualnim kršenjima etičkih načela i nedostacima u primjeni ovog Kodeksa. To uključuje prijavljivanje nepravilnosti, sumnjivih aktivnosti ili svih oblika nepoštivanja Kodeksa. KLD će osigurati mehanizme za primanje i obradu takvih izvješća, te će poduzeti odgovarajuće korake kako bi istražio prijavljene slučajeve i poduzeo potrebne mjere radi rješavanja problema.

 

Sankcije

Članak 17.

 

KLD će uvesti adekvatne sankcije za kršenje odredbi ovog Kodeksa, kako bi osigurao odgovornost i disciplinu među članovima KLD. To može uključivati primjenu disciplinskih mjera prema zaposlenicima ili prekid poslovnih odnosa s dionicima koji sustavno krše etičke principe. Sankcije će biti primijenjene proporcionalno ozbiljnosti kršenja i mogu uključivati upozorenja, suspenzije, otkaze ili druge odgovarajuće mjere.

Svi članovi KLD trebaju biti svjesni mogućih sankcija za nepoštivanje etičkih načela utvrđenih ovim Kodeksom. To ima za cilj osigurati da svaki član KLD preuzme odgovornost za svoje postupke i održava visoke standarde profesionalnog i etičkog ponašanja. Sankcije će biti primijenjene pravedno i pravično, uz poštivanje svih relevantnih zakonskih propisa i procedura.

 

V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu od dana usvajanja od strane članova KLD.

Članovi KLD dužni su se pridržavati odredbi ovog Etičkog kodeksa od trenutka njegovog stupanja na snagu.

Ukoliko se tijekom primjene Etičkog kodeksa ustanovi bilo kakvo kršenje njegovih odredbi, nadležni organi KLD poduzet će odgovarajuće mjere u skladu s propisanim postupcima.

 

KLD zadržava pravo izmjene, dopune ili revidiranja ovog Etičkog kodeksa u skladu s potrebama i promjenama u poslovanju.

Svaka promjena, dopuna ili revidiranje ovog Etičkog kodeksa bit će pravovremeno objavljeno i dostavljeno svim članovima KLD.

U slučaju da se član KLD ne pridržava odredbi ovog Etičkog kodeksa, može biti podvrgnut disciplinskim

mjerama koje su predviđene Statutom Klastera Lika Destination.

 

Članak 19.

 

Nadležna osoba za upoznavanje članova KLD s Kodeksom je predsjednica klastera ili osoba koju ona za ovlasti.

 

Članak 20.

 

Kodeks stupa na snagu i primjenjuju se od dana usvajanja na sjednici Skupštine Udruge.

 

 

 

 

Gospić, 4. srpnja 2023.

  Vijesti - Sve